Město Frýdlant

Valdštejnské slavnosti

17. - 19. 5. 2019 ~ Frýdlant ~ Česká republika
slider1

slider1

Zobrazit menu

Vyhledávání

Návštěvní řád

I. – Základní ustanovení

 • Obec Frýdlant se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant vydává tento návštěvní řád.
 • Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor do placené zóny Valdštejnských slavností obce Frýdlant za účelem návštěvy kulturní akce – VS.
 • Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v prostorách placené zóny VS.
 • Každý návštěvník svým vstupem do prostor placené zóny bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.


II. – Vstup a pobyt v placené zóně VS (PZ VS)

 • Vstupovat a pobývat v PZ VS mohou návštěvníci na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, opravňující ke vstupu a pobytu v PZ VS, nebo při povolení volného vstupu pořadatelem.
 • Na požádání pořadatelů, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Městské policie Frýdlant a Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v PZ, je povinen bezodkladně opustit prostor PZ VS. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor PZ vykázán.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vykázat každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz v PZ VS, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelů či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Každý návštěvník vstupující do PZ VS souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob (viz pořadatelé, bezpečnostní agentura), případně Městské policie Frýdlant či Policie ČR osobní kontrola jeho osoby. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do PZ VS.

III. – Povinnosti návštěvníků v placené zóně VS

 • Každý návštěvník je povinen chovat se v PZ VS tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení majetku provozovatelů stánků, atrakcí, či ostatních návštěvníků pobývajících v PZ VS. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořadatelů či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie Frýdlant, Policie ČR, hasičů a členů zdravotnické služby apod.

 

IV. – Zákazy

V prostorách PZ je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b) vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky

c) vnášet natlakované nádoby

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. soukromé prostory, pódium, prostory vyhrazené páskou)

e) házet předměty jakéhokoli druhu do prostor pro návštěvníky

f) používání otevřeného ohně

g) ničit zařízení a jeho vybavení

h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

i) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

j) vnášet jakékoliv symboly podporující politickou stranu či provádět politická shromáždění a agitace

k) provozovat jakýkoliv pochůzkový prodej, případně pochůzkové služby bez povolení MÚ

l) vstupovat se psem

m) vstupovat nebo vnášet koloběžky či kola

 

V. – Pořadatel

 • Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadateli.

 • Pořadatel je oprávněn vydávat závazné pokyny k zabezpečení bezproblémového průběhu kulturní akce VS.

 • Kromě pořadatele je oprávněna k dohledu vydávání pokynů též bezpečnostní služba, označena - Security. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Městské policii Frýdlant a Policii ČR a také složkám IZS a organizacím zdravotního dohledu.
   

VI. – Odpovědnost za škody

 • Každý návštěvník vstupuje a pobývá v PZ VS na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osoby v obdobném poměru.
 • Způsobené úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit Městské policii Frýdlant – 724 179 390.
 • Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být zakázán vstup do prostor PZ VS, a to na jakoukoli dobu.
 • Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

 

VII. – Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 19. 05. 2023


Ing. Dan Ramzer v. r.
starosta města Frýdlant


Vytvořeno 16.5.2023 11:23:13 | přečteno 632x | Roman Műller
 

Fotogalerie

PER1607 2011
2b banner foto VS2019
2a banner foto VS2019
1 banner foto VS2019
PER073713
PER 0712 VS2015
PER0493 VS2013
PER 076715
PER 8117 VS2015
PER112411

Generální partneři

reapresslogofcCiS LOGOalbrecht bilaBENTELERZF logoLK Logotype PANTONE Red 032 C007 logotyp grainFSPGE

Mediální partneři

logotyp 2014 webHR CONTACT 2 barevny textCRo Liberec 100let kompozitni logo H CMYKliberecka drbna
 
 
load